Povrat i zamjena proizvoda

Povrat i zamjena proizvoda

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije

Prijava reklamacije se vrši putem elektroničke pošte: info@knebuwinery.com.

Prijava reklamacije putem elektroničke pošte treba sadržavati detaljne podatke o nedostatku proizvoda, a po mogućnosti uključivati i fotografije nedostataka.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima.

Otkazivanje i raskid ugovora

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Trgovcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail: info@knebuwinery.com.

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i uslugu dostave. Ako su proizvodi napustili skladište Trgovca, Kupcu će se vratiti iznos uplaćenog umanjen za troškove dostave.

Pravo na raskid ugovora po članku 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok za raskid započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Trgovac ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora, ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest. Smatra se da je Kupac obaviješten od strane Trgovca o svom pravu ovim Uvjetima na koje pristaje prilikom potvrde narudžbe. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, kako je gore navedeno, obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem pisane nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: info@knebuwinery.com.

U slučaju da Kupac obrazac podnosi elektroničkim putem, isti ne mora biti potpisan. Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti Kupcu Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte putem koje Kupac dostavi izjavu o raskidu ili koju navede kao kontakt za odgovor u izjavi o raskidu.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe u iznosu cijene dostave. Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju Kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz uvjet da Trgovac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na raskid ugovora:

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora je roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;-
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti sastavni su dio tog ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Trgovca Kupci mogu poslati na adresu Trgovca: Knebu Winery/Credo centar d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom na adresu: info@knebuwinery.com kako je to navedeno u podacima Trgovca.

Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, isti će nastojati problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom je nadležan sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

-

Košarica

Nema proizvoda u košarici!

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »